Forretningsbetingelser - RTGHOSTING.COM

Title
Gå til indhold
Forretningsbetingelser
Forretningsbetingelser v2022

Præambel
1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen
mellem kunden og RTG DATA.
1.2 Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har
accepteret Forretningsbetingelserne.
1.3 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en Hostingaftale
eller databehandleraftale imellem Parterne, så vil Hostingaftalen og databehandleraftalen have
forrang.
1.4 Salg af RTG DATAs ydelser, services og produkter er primært rettet mod
erhvervsdrivende. Såfremt en privatperson indgår en aftale med RTG DATA er der i det
følgende givet oplysninger om de forbrugervilkår, der er gældende for den pågældende aftale.
1.5 RTG DATA forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i
Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de
opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på RTG DATAs
hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil forbrugere blive orienteret om
ændringen med 30 dages varsel.

Definitioner
2.1 ”Forretningsbetingelser” er defineret som nærværende forretningsbetingelser.
2.2 ”RTG DATA” er en forkortelse for RTG DATA, CVR-nummer 32163807.
2.3 ”Løsning” definerer de ydelser, services og produkter, som RTG DATA leverer til kunden.
2.4 ”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og RTG DATA.
2.5 ”Aftale” anvendes, når der refereres til en aftale mellem Parterne.
2.6 ”Abonnementsaftale” anvendes for køb foretaget igennem RTG DATA, hvortil der ikke er
udformet en separat underskrevet Aftale.
2.7 ”Leverandør” betegner en eller flere underleverandører til RTG DATA
2.8 ”Trafik” betegner internetbaseret trafik til og fra kundens Løsning, som leveres via
Leverandørens infrastruktur og internetforbindelse.
2.9 ”Overtagelsesdag” definerer den dag, hvor RTG DATA sætter kundens Løsning i drift.

Betalingsbetingelser
3.1 Generelt
3.1.1 Vederlaget for kundens Løsning betales netto inden 8 dage, medmindre andet er
specificeret.
3.1.2 Såfremt kunden opgraderer et produkt, skal kunden betale prisdifferencen for det
oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode.
Først fra den næste faktureringsperiode, vil det opgraderede produkt blive faktureret
selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre
opgraderingen indebærer en manuel proces fra RTG DATAs side.
3.1.3 Såfremt kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det
oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste
faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen
skal foretages senest 30 dage inden næste faktureringsperiode påbegyndes. Nedgraderingen
sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel
proces fra RTG DATAs side.

3.2 Rykkerskrivelser
3.2.1 Såfremt kunden overskrider RTG DATAs betalingsfrist, er RTG DATA berettiget til at
sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis
betalingen stadig ikke er RTG DATA i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er RTG DATA
berettiget til at suspendere kundens produkter, samtidig med at kravet videresendes til
inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er RTG DATA berettiget til at opkræve gebyr
ved udsendelse af faktura og rykkerskrivelser. Kunden får ikke refusion for perioder med
suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

3.3 Forbrug
3.3.1 Såfremt en Løsning har en tilknyttet trafikpakke skal trafikforbrug ske i overensstemmelse
med denne. Et evt. væsentligt overforbrug af trafik vil blive efterfaktureret til RTG DATAs
gældende priser.

Priser og gebyrer
4.1 Alle RTG DATAs priser er oplyst i danske kroner og inkl. moms, med mindre andet er
skriftligt aftalt.
4.2 RTG DATA tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt
fra underleverandører.
4.3 RTG DATA kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden
er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i
henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den
næstkommende abonnementsperiode.
4.4 Såfremt forhold uden for RTG DATAs kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige
forhold, samt prisstigninger fra RTG DATAs underleverandører, er RTG DATA berettiget til at
foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energi-udgifter, forbeholder RTG DATA sig
ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne
prisstigninger og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.

Oprettelse
5.1 Oprettelsesprocessen
5.1.1 RTG DATA påbegynder oprettelsen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget
kundens bestilling. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.
5.1.2 Betaling for fejlbestilte Løsninger vil ikke blive tilbagebetalt.

5.2 Privatpersoner
5.2.1 RTG DATAs produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at
RTG DATA påbegynder oprettelsesprocessen straks efter samtykke er modtaget. Den
almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §18, stk. 1 stopper ved registrering af
ydelsen i medfør af samme lovs §18, stk. 2, nr. 3.

5.3 Aftaleforhold
5.3.1 Kunden vil få tilsendt en bindende ordrebekræftelse, når RTG DATA har accepteret
bestillingen.
5.3.2 For at etablere en aftale hos RTG DATA, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder
en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er
tilfældet, kan en aftale ikke etableres.

5.4 Domæner
5.4.1 Ved domænebestilling erklærer kunden, at dennes brug af domænenavnet ikke krænker
tredjemands immaterielle rettigheder. RTG DATA kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab
ved kundens uretmæssige brug af domænet.
5.4.2 Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod vores
Leverandørs egne navneservere.
5.4.3 RTG DATA stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et
domænenavn er ledigt. RTG DATA kan ikke garantere, at det er muligt at registrere ethvert
domænenavn, der kan findes via domænetesteren.
5.4.4 RTG DATA er uden ansvar, såfremt en domænebestilling fejler.
5.4.5 For andre domænenavne end .dk-domænenavne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu
osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. Øvrige betingelser fra
tredjepartsleverandører kan findes her:
 DK-Hostmaster generelle vilkår
 IIS’ terms and conditions
 EURids terms and conditions
 Key-Systems terms and condition
 Key-Systems registration agreement

Kundens ansvar
6.1 Generelt
6.1.1 Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af RTG DATA og
Leverandørs netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må
benytte RTG DATAs ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre
virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er
tilladt, er det kundens ansvar at kontakte RTG DATA og efterspørge anvisning herom.

6.2 Stamdata og tilladelser
6.2.1 Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for RTG DATA, så
adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.
6.2.2 Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse
med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at RTG DATA ikke udøver
nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det
udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager,
overholder alle gældende love og regler.
6.2.3 Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og
godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed, som er gældende for
installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af RTG DATA.

Særlige vilkår for visse produkter og tjenesteydelser
7.1 Webhoteller
7.1.1 Hensigten med RTG DATAs Løsninger er ikke at fungere som en ekstern harddisk til
lagring af data som zip, mp3, avi, iso og lign. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver
liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med RTG DATA.
7.1.2 RTG DATA tilbyder som hovedregel fri trafik for alle webhoteller. Dog kan en grov
udnyttelse af dette medføre eksklusion fra RTG DATAs servere eller begrænsning af
båndbredde. Grov udnyttelse kan f.eks. være overtrædelse af regler om websidens indhold
eller et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.
7.2 Betalingsgateway
7.2.1 Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførsler sker i henhold til regler fastsat i
lovgivningen for betalingskort og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning
og opsætning af betalingssystemet.
7.2.2 For at kunne benytte betalingsgatewayen, er kunden forpligtet til at tegne en
indløsningsaftale med en af de understøttede indløsere på platformen. Kunden er ligeledes
forpligtet til at gøre sig bekendt med regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af den
pågældende indløser. Ved overtrædelse af indløsningsaftalen, forbeholder RTG DATA sig
retten til uden varsel at begrænse kundens adgang til betalingssystemet. RTG DATA har intet
ansvar i forhold til ansøgningen til indløsningsaftalen eller krav stillet af indløseren i forbindelse
dermed.
7.2.3 RTG DATA og Leverandør er forpligtet til at efterleve gældende PCI DSS sikkerhedskrav,
for det miljø (Betalingsgateway) som behandler, opbevarer og transmitterer kortdata på vegne
af kunden.

7.3 Software
7.3.1 Kunden må ikke fjerne, ændre eller tilsløre immaterielle beskrivelser, der er vist på
softwareprodukter eller vises under benyttelsen af softwareprodukterne.
7.3.2 Kunden må som udgangspunkt ikke ”decompile”, ”reverse engineere”, eller demontere
softwaren, medmindre en sådan aktivitet udtrykkeligt er aftalt med RTG DATA.
7.3.3 Såfremt en underleverandør forhøjer deres licenspriser, forbeholder RTG DATA sig
retten til at forhøje priserne tilsvarende over for kunden. Såfremt licensreglerne for software
ændres og dette påvirker kundens licenser, er RTG DATA berettiget til at implementere disse
ændringer uden varsel på Løsningen. En sådan ændring skal kunden informeres om
umiddelbart herefter.
7.3.4 Ved ophør af aftalen, er kunden forpligtet til at afinstallere alt licenspligtigt software, der er
blevet leveret af RTG DATA.

7.4 Domæner
7.4.1 Registrering af et .dk domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fast-sættes
af DK Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via RTG DATA er første årsafgift til DK
Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning af årsgebyr
direkte fra DK Hostmaster. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr kan medføre, at
registreringen suspenderes eller slettes af DK Hostmaster.
7.4.2 Det vil i alle tilfælde være kundens eget ansvar at sikre rettidig fornyelse af sine .dk
domæner gennem DK Hostmaster.
7.4.3 RTG ATA kan ikke holdes ansvarlig for manglende gennemførelse af en
domæneflytning, når dette skyldes manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden.
Hvis en domæneflytning (flytning af domæne fra anden udbyder til RTG DATA) ikke kan
gennemføres på grund af manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden, eller hvis
kunden ønsker en annullering af en allerede igangsat domæneflytning, skal kunden henvende
sig til RTG DATA, såfremt kunden ønsker gebyret for flytningen tilbagebetalt.
7.4.4 For andre domænenavne end .dk-domænenavne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu
osv.) faktureres årsafgiften af RTG DATA. Domænerne fornyes automatisk for 1 år eller 2 år ad
gangen, og kunden vil blive adviseret via e-mail, inden fornyelse sker. For visse typer af
domæner, er det muligt for kunden selv at forny domænet i op til 10 år ad gangen. Manglende
betaling af årsafgift betragtes ikke som en opsigelse af domænet.
7.4.5 Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales hverken registreringsgebyr eller årsafgift.
7.4.6 RTG DATA tilbyder registrering af .dk, .com og .net domæner indeholdende specielle
tegn som f.eks. æ, ø og å. RTG DATA kan ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner
indeholdende specielle tegn.
7.4.7 For domæner, som udbydes af Ascio, er det udtrykkeligt aftalt, at kunden giver tilladelse
til, at RTG DATA skal fungere som administrator for kundens domæner med det formål at
administrere forholdene omkring domænet og indhente alle nødvendige godkendelser, samt
gennemføre de handlinger som er påkrævet ifølge politikker fastsat af ICANN,
domæneregistratorer eller tredjeparter, herunder men ikke begrænset til gældende transferpolitikker
7.4.8 Tvister om .dk domæner skal afgøres ved Domæneklagenævnet.
7.4.9 Tvister om andre top-level domæner skal afgøres via ICANN’s UDRP Administrative
Procedure.

7.5 Mailplatforme
7.5.1 Det er ikke tilladt at benytte en mailplatform til distribuering af nyhedsbreve, som SMTP
server for websites eller til afsendelse af andre former for automatisk genererede e-mails. En
overtrædelse heraf kan resultere i lukning eller suspendering af kundens mailkonto.

7.6 Microsoft 365
7.6.1 Ved køb af Microsoft 365 og ved fornyelse af Microsoft 365 licenser accepterer kunden
følgende betingelser fra Microsoft: Microsoft Kundeaftale.

7.7 Virtuelle windows servere
7.7.1 Kunden må kun installere software med en gyldig og aktiv licens tilknyttet.
7.7.2 Såfremt en kunde ønsker at installere Microsoft-software, skal den pågældende software
købes gennem RTG DATAs salgsafdeling.
7.7.3 Kunden må ikke benytte MSDN-licenser, Action Packs, internal use eller lign. licenser,
medmindre dette er skriftligt bekræftet af Microsoft i samråd med RTG DATA.
7.7.4 Kunden må udelukkende installere følgende Office-produkter på infrastrukturen/VM’en:
 OFFICE 365 E3
 OFFICE 365 PROFESSIONAL
 OFFICE 365 PROPLUS
 OFFICE STANDARD SPLA
 OFFICE 365 PROPLUS SPLA
7.7.5 Alle brugerkonti, som oprettes, skal indeholde brugernes fulde navne. Det er derfor et
krav, at en brugerkonto, som f.eks. er navngivet ”kontor1”, skal omdøbes til brugerens fulde
navn.
7.7.6 Medmindre andet er skriftligt aftalt med RTG DATA, vil der til den virtuelle server
medfølge 2 Remote Desktop-licenser, hvoraf den ene er tilknyttet til Administrator-kontoen.
Såfremt kunden ønsker at flere brugere skal have adgang til Remote Desktop, er det
påkrævet, at kunden tilkøber ekstra licenser gennem RTG DATAs salgsafdeling.
7.7.7 SQL Express 2008R2 og nyere versioner heraf er de eneste SQL Server-versioner,
kunden må installere på serveren uden beregning. Såfremt kunden ønsker at installere andre
SQL Server-versioner, skal kunden kontakte RTG DATA.
7.7.8 I tilfælde af at der fra Microsofts side gennemføres et audit, kræver RTG DATA
administrativ adgang til kundens system. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24
timer. Kunden skal kun tillade RTG DATA denne administrative adgang, såfremt RTG DATA
kan fremvise dokumentation på indkaldelse til Microsoft Audit.
7.7.9 Såfremt et brud på ovenstående regler eller Microsofts licensregler resulterer i, at kunden
ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter Microsofts gældende
licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder ovenstående regler eller Microsofts
licensregler, og RTG DATA som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til
Microsoft, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i
forbindelse med Microsofts audit også blive viderefaktureret til kunden.

7.8 Backup-produkter
7.8.1 RTG DATA tillader backup af enhver form for information, der ikke er i strid med den
danske lovgivning eller materiale, som vil kunne føre til suspendering i henhold til pkt. 8.
7.8.2 Ved backup, som er oprettet med separat defineret unik krypteringsnøgle, er kunden selv
ansvarlig for, at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går krypteringsnøglen tabt, vil
hverken kunden eller RTG DATA have mulighed for at reetablere kundens data.
7.8.3 RTG DATA foretager backup af de mellem Parterne aftalte data. Som udgangspunkt er
backup ikke en del af kundens Løsning, medmindre dette fremgår specifikt af aftalen.
7.8.4 RTG DATA benytter godkendte og gdpr compliant leverandører til online backup

7.9 Office 365 backup
7.9.1 Backupløsningen for Microsoft 365 er afhængig af Microsofts systemer. RTG DATA er
derfor uden ansvar, hvis en fejlslagen backup skyldes fejl eller nedbrud i Microsofts systemer.

7.10 Søgeoptimering og relaterede produkter
7.10.1 Formålet med søgeoptimering fra RTG DATA er at lave velfungerende og lovlig
søgeoptimering for derigennem at have mulighed for at blive fundet på søgemaskinerne.
7.10.2 RTG DATA er ikke ansvarlig for kunders placeringer i div. søgemaskiner ved brug af
RTG DATAs søgeoptimering. Søgemaskinerne har div. regler, algoritmer hvormed de finder de
mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden og det kan have
omfattende konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. RTG DATA bestræber sig på at
holde sig opdateret mht. søgemaskineoptimering, i takt med disse ændringer. Der gives ingen
garanti ved brug af søgemaskineoptimering/online marketing fra RTG DATA.
7.10.3 Ved leje af et søgeoptimeringsprodukt hos RTG DATA, kan der i nogle tilfælde
genereres søgeoptimerede sider, der indholdsmæssigt supplerer de oprindelige hjemmesider.
Da der er tale om sider, der er genereret af et RTG DATA CMS system med beskyttet
kildekode, forbliver ejerskabet af disse sider hos RTG DATA. Disse er lagret hos Leverandøren
i den periode, hvor abonnementet opretholdes. Ved opsigelse eller lukning af et sådanne
abonnement, slettes disse sider fra RTG DATAs systemer og det vil ikke være muligt at
reetablere indholdet senere. Det er derfor vigtigt, at kunder selv sørger for at kopiere evt. tekst
m.m. inden disse sider slettes.
7.10.4 Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale i
søgeoptimeringssiderne m.m., følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne regler
omkring internettet.
7.10.5 Det er kundens eget ansvar, at brugen og indholdet af søgeoptimeringsprodukter fra
RTG DATA, overholder søgemaskinernes skrevne regler. RTG DATA er ikke ansvarlig for evt.
“blacklisting” af en kundes hjemmeside eller søgeoptimeringssider.

7.11 Design og programmering
7.11.1 Alle webdesign og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god
programmeringsskik. RTG DATA kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle
direkte eller indirekte tab som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med
tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden RTG DATAs accept kopieres til hverken
tredje part eller til eget brug

7.12 Webshop
7.12.1 For hver individuel webshoppakke i RTG DATA er der fastlagt et maksimalt antal ordrer,
som kan modtages pr. måned (se mere på rtgdata.dk). Antallet af ordrer pr. måned udregnes
som et løbende gennemsnit over de seneste 180 dage.
7.12.2 Såfremt en Kunde månedligt modtager et antal ordrer, som overstiger det maksimalt
tilladte antal i Kundens valgte webshoppakke, er det påkrævet, at Kunden opgraderer sit
abonnement til webshoppakken på trinnet over. Opgraderingen af webshoppakken sker ikke
automatisk, men vil blive gennemført efter dialog med RTG DATA, som af egen drift, vil
kontakte Kunden.
7.12.3 Hvis en Kunde med webshoppakken ”Succes” modtager flere ordrer end det maksimalt
tilladte antal på 2.500 pr. måned er det påkrævet, at Kunden opgraderer sit abonnement til
webshoppakken Enterprise. Pakken Enterprise kan ikke bestilles online, men vil blive tilbudt
Kunden, når RTG DATA af egen drift kontakter Kunden.

7.13 Antivirus, Firewall og Sikkerhedspakker
7.13.1 RTG DATA benytter flg. ESET og Webroot sikkerhedsløsninger
RTG DATA er ikke ansvarlig for brugen eller evt. nedbrud eller datatab pga. brugen af
softwaren her henvises der til leverandørens betingelser
ESET
Webroot
7.13.2 RTG DATA yder support på softwaren for Leverandøren (oprettelse, installation,
vejledning, tilpasning og generel support)

Håndtering af ulovligt eller krænkende indhold

8.1 RTG DATAs reaktionsmuligheder
8.1.1 Som hostingleverandør stiller RTG DATA en Løsning til rådighed, som muliggør, at
kunden kan opbevare og formidle sine data. Kunden har som udgangspunkt fri dispositionsret
over egne data og selve Løsningen, og kunden har det fulde ansvar for, at der ikke findes
indhold på Løsningen, der er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder.
8.1.2 Såfremt en kunde opbevarer, offentliggør eller linker til tekster, billeder, filmklip, lydfiler
eller enhver form for informationer, som RTG DATA med rimelig grad af sandsynlighed kan
vurdere er ulovligt eller strider mod en tredjeparts rettigheder, forbeholder RTG DATA sig
retten til – uden varsel – at suspendere kundens løsning, uden at blive erstatningsansvarlig for
eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.
8.1.3 Ovenstående gør sig ligeledes gældende, hvis RTG DATA vurderer, at indholdet på en
kundes Løsning har krænkende karakter eller kan virke stødende.

8.2 Henvendelse fra tredjemand
8.2.1 Såfremt RTG DATA modtager en henvendelse fra en tredjepart, som angiver, at der
findes lovstridigt indhold på en kundes Løsning, vil RTG DATA informere den pågældende
kunde om henvendelsen.
8.2.2 For at sikre sig ansvarsfrihed er RTG DATA forpligtet til at vurdere, om det anfægtede
indhold er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder (E-handelslovens § 16). Ved
vurderingen vil RTG DATA så vidt muligt udbede sig og inddrage relevant juridisk
dokumentation, som f.eks. en kendelse, domstolsafgørelse eller bevis for ejerskab af
rettigheder.
8.2.3 Hvis RTG DATA i sådan sammenhæng og med rimelig grad af sandsynlighed kan
konstatere, at en kundes Løsning indeholder materiale, der er lovstridigt eller krænker
dokumenterede rettigheder, er RTG DATA berettiget til – uden varsel – at suspendere den
pågældende kundens Løsning uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som
kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

RTG DATAs rettigheder
9.1 RTG DATA har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og
produktlister.
9.2 RTG DATA er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter RTG DATAs produkter
efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster sin Løsning i en sådan grad, at det påvirker RTG
DATA eller Leverandørs platform uhensigtsmæssigt, kan RTG DATA til enhver tid midlertidigt
lukke for adgangen til den pågældende Løsning uden varsel. RTG DATA bestræber sig altid
på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en
alternativ Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ
Løsning, er RTG DATA berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d.
1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af RTG
DATAs opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det
forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.
9.3 Hvis en Løsning benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder RTG DATA
sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er
udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte
misbrug eller er direkte ansvarlig for det.
9.4 RTG DATA vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data på Løsningerne,
som eventuelt kan belaste servere eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan RTG
DATA til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende løsning. Dette vil,
såfremt det er muligt, almindeligvis foregå i samråd med kunden.
9.5 I tilfælde hvor RTG DATA vurderer, at komponenterne i kundens Løsning er forældede og
kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan RTG DATA til enhver tid lukke for adgangen til den
pågældende Løsning. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.
9.6 RTG DATA forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30
dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som
følge af RTG DATAs opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet,
for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.
9.7 I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og
tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan RTG DATA uden varsel
ændre kundens rettigheder og pligter ifølge betingelserne, uden at kunden herved har krav på
nogen form for kompensation.

RTG DATAs ansvar
10.1 RTG DATA kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data.
RTG DATA er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra
backup grundet manglende validitet af disse.
10.2 RTG DATA er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket
fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige
data eller software. RTG DATA kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab
som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående
ansvarsfritagelser er ugyldige såfremt tabet skyldes RTG DATAs forsætlige eller groft
uagtsomme handling.
10.3 RTG DATA kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller
følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber,
forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud,
uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre
forhold hos RTG DATA.
10.4 RTG DATA og Leverandører tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet
året rundt. RTG DATA er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre
tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet
forinden.

Overdragelse af rettigheder
11.1 Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i
henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til
koncernforbundne selskaber. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller
forretningsmæssigt dårligere end de var forud for overdragelsen.
11.2 RTG DATA kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og
forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive
samtykke uden en saglig grund.

Opsigelse
12.1 Servere
12.1.1 En serveraftale bliver automatisk forlænget. En serveraftale kan opsiges skriftligt med
30 dages varsel fra inden serveraftalens udløb.
12.2 Abonnementsaftaler
12.2.1 Som udgangspunkt faktureres bestillinger 1, 3, 6 eller 12 måneder forud og fornyes
automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden
abonnementsperiodens udløb.
Forbrugsbaseret backup abonnementer faktureres bagud efter den afsluttede måneds forbrug
er opgjort
12.3 Generelt
12.3.1 RTG DATA refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge
sit produkt midt i en periode.
12.3.2 Alle opsigelser skal enten foregå via support@rtgdata.dk
12.3.3 En opsigelse er først gyldig, når RTG DATA skriftligt har bekræftet opsigelsen.
12.4 Privatpersoner
12.4.1 Privatpersoner kan opsige en Abonnementsaftale med 1 måneds varsel til udgangen af
en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis en Abonnementsaftale er
gået ind i en ny periode og kunden ønsker at opsige sit produkt, vil dette være muligt med én
måneds varsel og et eventuelt overskydende beløb kan refunderes, såfremt det ønskes. Der
bliver pålagt et håndteringsgebyr, hvis kunden benytter sig af refunderingsmuligheden.

Auditering
13.1 I tilfælde af at en underleverandør gennemfører et audit, kræver RTG DATA administrativ
adgang til kundens systemer. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden
skal kun tillade RTG DATA denne administrative adgang, såfremt RTG DATA kan fremvise
dokumentation på indkaldelse til det pågældende audit.
13.2 Såfremt en kunde har brudt med licensregler fastlagt af RTG DATA eller en af RTG
DATAs underleverandører og dette resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil
kunden blive faktureret efter gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder
gældende licensregler, og RTG DATA som følge heraf pålægges at betale et underlicensing
fee til en underleverandør, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes
vil tid forbrugt i forbindelse med det pågældende audit også blive viderefaktureret til kunden.

Misligholdelse
14.1 Parterne har ret til at ophæve aftalen ved den modstående Parts væsentlige
misligholdelse af aftalen. Kunden kan ligeledes ophæve aftalen, såfremt den leverede Løsning
lider af mangler, og disse mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpet af RTG DATA.
14.2 Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav
have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved
betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.
14.3 Såfremt aftalen ophæves som følge af RTG DATAs misligholdelse, er kunden berettiget til
at få udleveret alt data tilhørende kunden som RTG DATA er i besiddelse af.
14.4 RTG DATA kan skriftligt hæve aftalen over for kunden, såfremt kunden har undladt at
betale en fremsendt faktura, og ikke efter afsendelsen af rykkeren har indbetalt det skyldige
beløb inklusiv renter og gebyrer.
14.5 Hvis RTG DATA lukker en RTG DATA-forhandlers konto, fordi forhandleren har
misligholdt aftalen, så forbeholder RTG DATA sig retten til at udlevere data fra enhver løsning
til den retmæssige ejer af domænet.

Erstatning
15.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt
bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.
15.2 RTG DATA er ikke ansvarlig for følgende former for tab:
 Driftstab eller indirekte tab.
 Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte
data og retablering af systemer.
 Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.
 Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.

Behandling af persondata
16.1 Som led i RTG DATAs levering af Løsningen, foretager RTG DATA behandling af
eventuelle persondata, som kunden overlader til RTG DATA. Instruks om behandling af
persondata, samt de gældende betingelser for behandlingen, er fastlagt i den
databehandleraftale, du har fået udleveret eller kan bestilles på supportPÅrtgdata.dk. Denne
databehandleraftale finder anvendelse, medmindre andet aftales nærmere mellem Parterne.
16.2 RTG DATA er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres,
fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

Fortrolighed
17.1 Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold,
fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til
tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at
anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen.
17.2 Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder
Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til
igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.
17.3 Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående
Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere
de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at
omgå myndighedernes krav
17.4 Fortrolige informationer, som er overgivet til kunden forud for tidspunktet for tiltrædelse af
disse forretningsbetingelser, er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen, som ligeledes vil gælde
efter ophør af Parternes indbyrdes aftaleforhold.

Force majeure
18.1 Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig overfor den modstående
Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved
aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller
overvundet.
18.2 Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage,
som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for RTG DATA udskydes på grund af
force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.
18.3 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftligt
meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen
er indtrådt.
18.4 Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt
den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. En
sådan annullering pålægger begge Parter at tilbagelevere hvad de har modtaget fra den anden
Part snarest muligt, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.
18.5 Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer,
manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand,
væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også
strejke og lockout blandt RTG DATAs egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

Automatisk kortbetaling
19.1 Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på
produkter og ydelser leveret af RTG DATA sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra
kundens betalingskort til RTG DATA. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under
bestillingen, eller efterfølgende via. Telefon eller fysisk fremmøde hos RTG DATA. Kunden
modtager en faktura pr. e-mail når der automatisk trækkes penge fra kundens konto, som følge
af en bestilling.
19.2 Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet
forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes.
19.3 Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gældende og at
betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan
forhindre automatisk kortbetaling. Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den
automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis
kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil RTG DATA fremsende en faktura på
normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato.
Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er RTG DATA berettiget til at fremsende en
rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og RTG
DATA er berettiget til at pålægge rykkerskrivelser gebyrer. Såfremt kunden ikke betaler efter
afsendelse af rykkere, er RTG DATA berettiget til at lukke kundens Løsning, hvorefter RTG
DATAs betingelser for misligholdelse indtræder.

Værneting
20.1 Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
20.2 Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på
konflikter og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og
andre ydelser ikke berøres heraf.
20.3 I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende
ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter
RTG DATAs valg.

Klage
22.1 Hvis kunden ønsker at indgive en klage til RTG DATA, kan dette ske ved at sende en mail
til kontaktPÅrtgdata.dk

RTGHOSTING.COM
part of RTG DATA
CREATED BY RTG DATA
Tilbage til indhold